Informatie voor burgers en patiënten

Patiënt centraal

Laten we eerst even luisteren naar de Leuvenaars, naar wat zij belangrijk vinden voor hun zorg en welzijn.

Zorgzaam Leuven gaat over de organisatie van de chronische zorg. Het aantal chronisch zieke patiënten zal in de toekomst sterk toenemen. Zo sterk zelfs dat het huidige zorgmodel niet meer volstaat om de noden en behoeften op te vangen. De ministers van gezondheid op het federale en het Vlaamse niveau beseffen dat het ernstig is en dat ze nauw moeten samenwerken om de chronische zorg te organiseren. In 2015 bereikten de ministers een akkoord en kwam het 'Plan voor geïntegreerde zorg voor chronisch zieken' tot stand. Dit plan wil "de levenskwaliteit van personen met een chronische aandoening verbeteren zodat ze zo goed mogelijk kunnen functioneren in hun eigen omgeving en in de gemeenschap en op een actieve manier het zorgproces kunnen beheren".

De ministers beslisten dat het plan moest worden uitgewerkt in pilootregio's. In 2016 werd een oproep gelanceerd en Leuven was één van de vele regio's die een kandidatuur indiende. Uiteindelijk werden op 18 december 2017 veertien projecten weerhouden, waaronder Zorgzaam Leuven. Het project zal minstens 4 jaar duren. 

Zorgzaam Leuven wil inzetten op een betere kwaliteit van zorg zoals de patiënt die ervaart. Daarom is vertrokken vanuit een behoefte-analyse bij Leuvenaars: hoe kan de zorg het beste worden afgestemd op de noden van de burgers? Hoe zetten we de patiënt centraal? Hoe organiseren we de samenwerking tussen de Leuvense zorgverleners?  De antwoorden op de vragen zijn omgezet in een actieplan waar veel aandacht gaat naar empowerment van de patiënt, ondersteuning van de mantelzorg, preventie, overleg en coördinatie, intra- en transmurale zorgcontinuïteit, ervaring van patiëntenorganisaties en het geïntegreerd patiëntendossier.

Enkele voorbeelden van acties:

- gezonde levensstijl

- Leuven op medicatieschema

- burgers leren elkaar hoe je gezondheidsgegevens kan checken via de patient health viewer

- zorgzame buurten waar burgers zorg en aandacht hebben voor mekaar

- ondersteuning van de mantelzorger

- zorgprogramma's voor diabetes, nierlijden, longlijden, hartfalen

- veilig wonen en tijdelijke opvang voor chronisch zieken (bv. revalidatie)

- beter afgestemde thuiszorg

- het gedeeld patiëntendossier

- vroegtijdige zorgplanning

Lees meer op de website van het Vlaams Patiëntenplatform. Het Vlaams Patiëntenplatform verdedigt de belangen van de patiënt bij het politiek beleid en de gezondheidsinstellingen. www.vlaamspatientenplatform.be.